Warunki handlowe

Regulamin Sklepu Internetowego Spy007

Artykuł 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dba o prawa Konsumenta. Z tego tytułu pragnie przypomnieć, że Konsument nie może zrzec się przysługujących mu praw wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta. Ponadto, jeżeli postanowienia umowy są dla Konsumenta mniej korzystne, aniżeli te wskazane w ustawie – są one nieważne, a w ich miejsce stosuje się uregulowania z Ustawy o Prawach Konsumenta, tłumacząc wszelkie wątpliwości na jego korzyść.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących będących Konsumentami, jak i Kupujących nie będących Konsumentami, zawierających umowę sprzedaży poprzez usługi Sklepu Internetowego.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, jednak niezbędna do złożenia Zamówienia.
 4. Informacje przedstawione w Sklepie Internetowym, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Produktów lub wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży stanowi zaproszenie Sprzedawcy do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy.
 6. Sprzedający wystawia faktury VAT.
 7. Definicje użyte w niniejszym regulaminie następujące pojęcia oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.spy007.pl prowadzony przez spółkę SXH Trading s.r.o w siedzibą w Pradze ul. Hrusická 2616/3, wpisaną do czeskiego rejestru przedsiębiorców o numerze identyfikacji podatkowej IČ 24237477, DIČ 24237477.
  2. Cena – wynagrodzenie brutto wyrażone w polskich złotych, zawierające podatek VAT, należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu/-ów na Kupującego. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
  3. Gwarant - spółka SXH Trading s.r.o w siedzibą w Pradze, ul. Hrusická 2616/3 wpisaną do czeskiego rejestru przedsiębiorców o numerze identyfikacji podatkowej IČ 24237477, DIČ 24237477.
  4. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 121 ze zm.
  5. Konsument – na podstawie art. 22(1) Kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna, dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Kupujący – Konsument lub inny Klient niebędący Konsumentem dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej.
  7. Koszyk – platforma dostępna w Sklepie Internetowym, za pomocą której Kupujący dodaje lub ewentualnie usuwa Produkty przeznaczone do zakupu do specjalnego formularza, za pomocą którego składa następnie zamówienie.
  8. Konto – usługa elektroniczna oferowana przez Sprzedawcę, dzięki której Kupujący posługuje się unikalną nazwą (loginem),a także zabezpieczeniem w postaci hasła dostępu. Usługa ta pozwala na ułatwienie korzystania z usług Sklepu Internetowego poprzez zapisanie i przechowywanie danych Kupujących.
  9. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
  10. Produkt – oferowana w Sklepie Internetowym do sprzedaży za zapłatą ceny, fabrycznie nowa, rzecz ruchoma.
  11. Sprzedawca – spółka SXH Trading s.r.o w siedzibą w Pradze, ul. Hrusická 2616/3, wpisaną do czeskiego rejestru przedsiębiorców o numerze identyfikacji podatkowej IČ 24237477, DIČ 24237477.
  12. Umowa sprzedaży – to umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na podstawie której Kupujący poprzez zapłatę ceny produktu powiększonej o ewentualne koszty dodatkowe jak np. koszt dostawy lub zredukowanej dzięki kodowi rabatowemu nabywa własność produktu od Sprzedawcy.
  13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o chęci zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w którym to Kupujący oświadcza który produkt/-y zamierza nabyć oraz przekazuje Sprzedawcy swoje dane. Zamówienie to stanowi ofertę Kupującego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Artykuł 2

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom poprzez Sklep Internetowy następujące, nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. Założenie i korzystanie z Konta
  2. Składanie Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży
  3. Dodawanie i usuwanie Produktów z Koszyka
  4. Przeglądanie treści Sklepu Internetowego
  5. Biuletyn
  6. Specjalne Życzenie
 2. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Celem jego utworzenia niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, oraz ustanowienie hasła dostępu, które służyć będzie do logowania.
 3. Koszyk używany jest jednorazowo od chwili dodania do formularza pierwszego Produktu aż do momentu złożenia Zamówienia.
 4. Biuletyn zamawiany jest na czas nieoznaczony, Klient może jednak z niego zrezygnować w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez, w szczególności, przesłanie wiadomości na adres poczty elektrycznej Sprzedawcy, tj. info@spy007.pl. Aby aktywować tę usługę należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w formularzu zamawiania Biuletynu, a następnie kliknąć przycisk OK.
 5. Specjalne Życzenie to usługa umożliwiająca Klientom skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu złożenia oferty niemieszczącej się w ramach udostępnionego asortymentu. Celem skorzystania z tej usługi należy wprowadzić treść adresu poczty elektronicznej oraz treść zapytania, a następnie kliknąć przycisk Wyślij.
 6. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę należy składać:
  1. Poczta elektroniczną na adres poczty elektronicznej info@spy007.pl,
  2. Pisemnie na adres Sprzedawcy: SPY007.PL, ul. Hrusicka 2616/3, Praga 4
 7. Celem złożenia reklamacji należy przygotować pismo albo przesłać wypełniony, załączony do niniejszego regulaminu formularz reklamacji
 8. Sprzedawca zaleca, aby w treści reklamacji wskazać:
  1. Relewantne informacje dotyczące nieprawidłowości wraz z datą ich wystąpienia,
  2. Żądanie Klienta,
  3. Dane kontaktowe Klienta.


Artykuł 3

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  1. Sklep Internetowy: www.spy007.pl,
  2. pocztą elektroniczną na adres: info@spy007.pl,
  3. telefoniczne: +48515639719 .
 2. Kupujący składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  1. Kupujący dodaje  Produkt/y do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza Zamówienia.
  2. Kupujący posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
  3. Kupujący, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
  4. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także sposób dostawy Produktu/ów oraz sposób płatności.
  5. W wypadku Kupujących  nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
  6. Kupujący składając zamówienie każdorazowo potwierdza zapoznanie się z regulaminem.
  7. Kupujący potwierdza zamówienie i ewentualnie dokonuje płatności przy użyciu zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
  8. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
  9. Podczas składania Zamówienia, do potwierdzenia Zamówienia Kupujący ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach „Koszyka” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 3. Zamówienia otrzymane po godz. 14.00 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w następującym dniu roboczym.
 4. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym zostanie potwierdzone e-mailem lub telefonicznie.
 5. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 3 dni roboczych.


Artykuł 4

Płatność i wysyłka

 1. Kupujący w trakcie składania Zamówienia Kupujący wybiera jeden z następujących sposobów płatności:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. Przelew bankowy,
  3. Płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.
 2. Zamówiony Produkt wysyłany jest na koszt Kupującego, chyba że w ramach ogłoszonej promocji Sprzedawca zadeklaruje poniesienie kosztów dostawy.
 3. Forma dostawy to przesyłka kurierska lub pocztowa, której koszt ponosi Kupujący w wysokości 9,99 zł.


Artykuł 5

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany (tj. W oryginalnym opakowaniu, razem ze wszystkimi akcesoriami i dokumentacją).
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktu.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu odpowiada Konsument.
 8. Sprzedawca sugeruje dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu Produktu.
 9. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa ta uważana jest za niezawartą.
 10. 299/5000 Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest obowiązkiem Węgierskiego Departamentu Ochrony Konsumentów, którego strona internetowa to http://ec.europa.eu/consumers/odr, internetowa platforma rozstrzygania sporów służąca rozwiązywaniu umowy żywnościowej między sprzedawcą a kupującym.
 11. Roszczenia są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od daty ich zgłoszenia, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Po upływie tego okresu konsument ma takie same prawa, jakby był wadą, której nie można usunąć.

  Jeśli wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy lub część produktu zostanie wymieniona, rozpocznie się nowy okres gwarancji dla danego produktu lub produktu. do nowej części, odpowiednio od przejęcia nowej rzeczy, odpowiednio. rzeczy z nowym komponentem. Okres gwarancji jest przedłużany o okres, w którym produkt był w ramach naprawy gwarancyjnej. Tylko sprzedawca lub autoryzowany serwis jest upoważniony do zarejestrowania naprawy. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych z roszczeniem (w szczególności opłaty pocztowej, którą zapłacił przy wysyłce reklamowanego towaru). To samo prawo przysługuje konsumentowi w przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady. Koszty związane z transportem towaru do klienta po uregulowaniu reklamacji pokrywa sprzedawca.


Artykuł 6

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi na podstawie przepisów artykułów od 556 do 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać:
  1. Pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info@spy007.pl,
  2. Pisemnie na adres Sprzedawcy: SPY007.PL, ul. Hrusická 2616/3, 141 00 Praga 4, Czeska Republika
 4. Celem złożenia reklamacji należy albo przygotować pismo albo przesłać wypełniony, załączony do niniejszego regulaminu formularz reklamacji.
 5. Sprzedawca zaleca, aby w treści reklamacji wskazać:
  1. Relewantne informacje dotyczące nieprawidłowości wraz z datą ich wystąpienia,
  2. Żądanie Klienta:
   1. doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę)
   2. zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).
  3. Dane kontaktowe Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, login.
 6. Do reklamacji należy dołączyć jakikolwiek dowód zakupu (m.in. paragon, wyciąg z konta).
 7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  1. Naprawy,
  2. Wymiany,
  3. Obniżenia ceny,
  4. Odstąpić od umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Klient może zażądać obniżenia Ceny albo oświadczyć o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad (wymiana) albo wadę taką usunie (naprawa). Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 10. Jeżeli Sprzedawca zaproponuje naprawę (usunięcie wady),Klient może zamiast tego zażądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, zażądać naprawę (usunięcia wady),chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta w ciągu 14 dni od jej złożenia. Jeżeli Klient w treści reklamacji zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo zażądał obniżenia ceny, określając konkretną kwotę obniżki, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione.
 12. Jeżeli zaistnieje konieczność dostarczenia Produktu do Sprzedawcy celem ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji, Klient powinien dostarczyć Produkt do Sprzedawcy na jego koszt, na adres: SHX Trading s.r.o - reklamacje, ul. Hrusická 2616/3, Praga, Czechy.
 13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient udostępni Sprzedawcy Produkt w miejscu, w którym ten się znajduje.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi 2 lata od wydania mu rzeczy, jednak nie więcej niż 1 rok od dnia w którym zauważył wadę, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 15. Roszczenia są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od daty ich zgłoszenia, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Po upływie tego okresu konsument ma takie same prawa, jakby był wadą, której nie można usunąć.

  Jeśli wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy lub część produktu zostanie wymieniona, rozpocznie się nowy okres gwarancji dla danego produktu lub produktu. do nowej części, odpowiednio od przejęcia nowej rzeczy, odpowiednio. rzeczy z nowym komponentem. Okres gwarancji jest przedłużany o okres, w którym produkt był w ramach naprawy gwarancyjnej. Tylko sprzedawca lub autoryzowany serwis jest upoważniony do zarejestrowania naprawy. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów związanych z roszczeniem (w szczególności opłaty pocztowej, którą zapłacił przy wysyłce reklamowanego towaru). To samo prawo przysługuje konsumentowi w przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady. Koszty związane z transportem towaru do klienta po uregulowaniu reklamacji pokrywa sprzedawca.


Artykuł 7

Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu tych Produktów, do których dołączona jest karta gwarancyjna.
 2. Okres gwarancji to 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Gwaranta z Konsumentem lub 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Gwaranta z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
 3. Naprawy gwarancyjne obejmują Produkty użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i załączoną do nich instrukcją. Gwarancji nie podlegają Produkty:
  1. uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem,
  2. uszkodzone mechanicznie,
  3. uszkodzenie z winy użytkownika,
  4. samowolnie naprawiane, przerabiane lub zmieniane konstrukcyjnie,
  5. posiadające uszkodzenia spowodowane przeciążeniem wynikającym z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach.
 4. Aby złożyć reklamację z tytułu gwarancji, należy przesłać dokument reklamacyjny wraz z uszkodzonym Produktem, w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dodatkami, na adres: SHX Trading s.r.o - reklamacje, ul. Hrusická 2616/3, Praga, Czechy.
 5. W treści reklamacji należy wskazać:
  1. Relewantne informacje dotyczące nieprawidłowości wraz z datą ich wystąpienia,
  2. Dane kontaktowe Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 6. O sposobie i terminie realizacji gwarancji Gwarant informuje Kupującego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 7. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
 8. W razie zaistnienia zakłócenia w działalności firmy spowodowanym nieprzewidywalnymi okolicznościami, wpływającymi na termin wykonania napraw gwarancyjnych (np. ograniczenia importowe, itp.) kupujący zostanie o powyższym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Artykuł 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i rozpatrywania sporów

 1. Skorzystanie z alternatywnych sposobów rozpatrywania sporów ma charakter dobrowolny.
 2. Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument powinien zwrócić się do konkretnych siedzib lub stron internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz może uzyskać pomoc pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


Artykuł 9

 1. Postanowienia regulaminu w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami
 2. Klientem niebędącym Konsumentem jest każdy podmiot, którego cechy nie wypełniają definicji Konsumenta z Artykułu 1 niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. W tym wypadku Klientowi niebędącego Konsumentem nie przysługują z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma zmodyfikować wobec Klienta niebędącego Konsumentem dostępne sposoby płatności. W szczególności może zażądać dokonania przedpłaty w całości albo części. niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, które powstają od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Na  podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zostaje wyłączona, a w szczególności także za wady ukryte.
 7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 8. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 9. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 11. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Artykuł 10

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta jako administrator danych osobowych.
 2. Udostępnienie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne, jednakże celem założenia Konta lub złożenia Zamówienia konieczne jest ich podanie.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych, a także do ich korygowania i usunięcia. Dane osobowe mogą być zmienione lub usunięte po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji, modyfikacja danych nastąpi poprzez wysłanie odpowiedniego żądania pocztą elektroniczną lub drogą pocztową.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.


Artykuł 11

Prawa autorskie

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).


Artykuł 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2017.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.