Reklamacje

 1. Spy007.pl rozpatruje każdą reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 2. Adresem, na który należy przesyłać reklamacje jest:
  SHX Trading s.r.o. 
  ul. Hrusicka 2616/3
  141 00 Praga, Czechy

 3. W celu realizacji uprawnień wynikających z wadliwego towaru, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w sekcji dokumenty do pobrania.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana jedynie w przypadku, gdy Klient odeśle uszkodzony sprzęt kompletny wraz z załączonym formularzem reklamacyjnym oraz kopią dowodu zakupu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Dokumenty do pobrania